இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 24.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 07.45-08.45மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் – இன்பம்ரிஷபம் – போட்டிமிதுனம் – செலவுகடகம் – புகழ்சிம்மம் – சிரமம்கன்னி – பொறுமைதுலாம் – விவேகம்விருச்சி – நஷ்டம்தனுசு – தொல்லைமகரம் – பாராட்டுகும்பம் – தடங்கல்மீனம் – லாபம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 23.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 06.15-07.15மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் – ஊக்கம்ரிஷபம் – விவேகம்மிதுனம் – பகைகடகம் – ஜெயம்சிம்மம் – வரவுகன்னி – மறதிதுலாம் – திடம்விருச்சி – வீம்புதனுசு – சுபம்மகரம் – திறமைகும்பம் – சினம்மீனம் – பாசம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 22.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 07.45-08.45மாலை : 03.15-04.15 மேஷம் – திறமைரிஷபம் – இன்பம்மிதுனம் – புகழ்கடகம் – அன்புசிம்மம் – செலவுகன்னி – உறுதிதுலாம் – வாழ்வுவிருச்சி – உயர்வுதனுசு – ஊக்கம்மகரம் – மறதிகும்பம் – போட்டிமீனம் – தாமதம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 21.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 07.45-08.45மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் – நன்மைரிஷபம் – திறமைமிதுனம் – சோர்வுகடகம் – கவனம்சிம்மம் – சாந்தம்கன்னி – அமைதிதுலாம் – சுகம்விருச்சி – நலம்தனுசு – புகழ்மகரம் – பயம்கும்பம் – பக்திமீனம் – பொறுமை

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 20.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 09.15-10.15மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் – எதிர்ப்புரிஷபம் – போட்டிமிதுனம் – விவேகம்கடகம் – அச்சம்சிம்மம் – பீடைகன்னி – தனம்துலாம் – வீம்புவிருச்சி – பெருமைதனுசு – இன்பம்மகரம் – ஆசைகும்பம் – அமைதிமீனம் – நலம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 19.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 10.45-11.45மாலை : 12.15-01.15 மேஷம் – மேன்மைரிஷபம் – வெற்றிமிதுனம் – சுபம்கடகம் – போட்டிசிம்மம் – சுகம்கன்னி – தனம்துலாம் – வரவுவிருச்சி – முயற்சிதனுசு – உயர்வுமகரம் – கவலைகும்பம் – லாபம்மீனம் – ஜெயம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 18.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 09.15-10.15மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் -வெற்றிரிஷபம் – செலவுமிதுனம் – கவனம்கடகம் – பயம்சிம்மம் – தடங்கல்கன்னி – தோல்விதுலாம் – சோதனைவிருச்சி – முயற்சிதனுசு – நலம்மகரம் – நஷ்டம்கும்பம் – ஈகைமீனம் – நன்மை

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 17.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 07.45-08.45மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் -பாராட்டுரிஷபம் – வெற்றிமிதுனம் – நலம்கடகம் – பரிசுசிம்மம் – சாந்தம்கன்னி – கீர்த்திதுலாம் – உதவிவிருச்சி – போட்டிதனுசு – ஆர்வம்மகரம் – பக்திகும்பம் – நன்மைமீனம் – மேன்மை

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 16.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 06.15-07.15மாலை : 04.45-05.45 மேஷம் – நலம்ரிஷபம் – பெருமைமிதுனம் – மறதிகடகம் – நட்புசிம்மம் – அமைதிகன்னி – சாந்தம்துலாம் – கஷ்டம்விருச்சி – நன்மைதனுசு – கோபம்மகரம் – புகழ்கும்பம் – சாதனைமீனம் – இன்பம்

இராசி பலன்

இன்றைய இராசிபலன் – 15.11.2020

நல்ல நேரம்காலை : 07.45-08.45மாலை : 03.15-04.15 மேஷம் – உற்சாகம்ரிஷபம் – லாபம்மிதுனம் – நட்புகடகம் – உயர்வுசிம்மம் – போட்டிகன்னி – எதிர்ப்புதுலாம் – இரக்கம்விருச்சி – பொறுமைதனுசு – ஏமாற்றம்மகரம் – வரவுகும்பம் – ஜெயம்மீனம் – உழைப்பு